1. Sao Lưu Dữ Liệu

1.1 Lưu Trữ Thông Tin Tài Khoản

Chúng tôi duy trì cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin tài khoản của bạn. Mục đích là để bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân mỗi khi sử dụng trang web, ứng dụng hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi. Dữ liệu sẽ được lưu trữ dưới dạng tệp nhật ký trên máy chủ của chúng tôi và sau đó được truyền đến cơ sở dữ liệu.

1.2 Sao Lưu Định Kỳ

Chúng tôi thực hiện sao lưu định kỳ để ngăn chặn mất dữ liệu do lỗi máy chủ hoặc lỗi của con người. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được xóa ngay lập tức theo yêu cầu của bạn.

2. Xử Lý Dữ Liệu

2.1 Vai Trò của Chúng Tôi

Chúng tôi là người kiểm soát thông tin của bạn.

2.2 Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn với nhiều mục đích, bao gồm:

  • Khi có sự đồng ý của bạn.
  • Theo quy định pháp luật, bao gồm các mục đích như ký kết hợp đồng, tính giá cước, và nghĩa vụ pháp lý.

2.3 Lý Do Cung Cấp Thông Tin Cá Nhân

Sự đồng ý của bạn là cơ sở pháp lý cho việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn có quyền lựa chọn cung cấp thông tin và có thể từ chối. Tuy nhiên, việc từ chối có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm của mình.

2.4 Mục Đích và Phương Pháp

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

  • Xác minh danh tính.
  • Cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm.
  • Xử lý giao dịch và liên lạc với bạn.
  • Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và phân tích dữ liệu.

3. Ủy Quyền Thiết Bị

Đôi khi, chúng tôi yêu cầu ủy quyền truy cập các thiết bị của bạn để cung cấp dịch vụ. Bạn có thể quản lý quyền truy cập trong cài đặt thiết bị.

4. Chia Sẻ, Chuyển Giao Hoặc Tiết Lộ Thông Tin

4.1 Chia Sẻ Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn chỉ được chia sẻ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

4.2 Chuyển Thông Tin

Chúng tôi chỉ chuyển thông tin của bạn dưới sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp sáp nhập, mua lại, hoặc phá sản.

4.3 Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin của bạn khi có sự đồng ý hoặc khi yêu cầu pháp luật.

5. Khoảng Thời Gian Giới Hạn Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi giữ thông tin của bạn cho các mục đích được quy định và tuân thủ luật pháp. Thời gian lưu trữ có thể kéo dài đến khi bạn rút lại sự đồng ý hoặc theo yêu cầu pháp luật.

6. Bảo vệ Thông tin của Người Dưới Độ Tuổi Hợp Pháp

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi chủ yếu dành cho người trưởng thành, tuy nhiên, chúng tôi đều nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của những người dưới độ tuổi hợp pháp sử dụng sản phẩm và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xác định người dưới 16 tuổi (hoặc theo yêu cầu của luật pháp địa phương) là người dưới độ tuổi hợp pháp.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của những người dưới độ tuổi hợp pháp với sự đồng ý của người giám hộ, điều này phải tuân thủ điều kiện pháp luật hoặc được người giám hộ đồng ý một cách rõ ràng, hoặc nếu việc bảo vệ người dưới độ tuổi hợp pháp được coi là cần thiết. Bất cứ khi nào người giám hộ yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của người dưới độ tuổi hợp pháp, họ có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp trong Mục 13.

Trong trường hợp phát hiện chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của những người dưới độ tuổi hợp pháp mà trước đó không có sự đồng ý có thể kiểm chứng từ người giám hộ, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin liên quan.

7. Biện Pháp Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu quan trọng (công bằng, giới hạn mục đích, chất lượng dữ liệu, lưu giữ dữ liệu, tuân thủ các quyền cá nhân và bảo mật) và thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân. Các biện pháp bảo mật bao gồm giải mẫn cảm dữ liệu, mã hóa dữ liệu, và kiểm soát ủy quyền tường lửa và truy cập dữ liệu.

Chúng tôi cam kết tiếp tục lưu trữ thông tin của bạn chỉ cho mục đích được quy định trong Thỏa Thuận Bảo Mật và theo bất kỳ khoảng thời gian bổ sung nào theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý.

8. Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

Trong khi chúng tôi hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi sẽ lưu trữ đồng bộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn trong các máy chủ ở Đức và Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác chúng tôi chỉ định, được cập nhật và phản ánh trong Thỏa Thuận này theo thời gian.

9. Truyền Thông Tin Cá Nhân Xuyên Biên Giới

Chúng tôi, là một công ty đa quốc gia, có thể truyền dữ liệu ra ngoài EU, bao gồm cả Trung Quốc, và chấp nhận rủi ro thông tin cá nhân tương ứng. Bằng cách sử dụng hoặc cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc truyền thông tin cá nhân của bạn xuyên biên giới theo Chính Sách Bảo Mật này.

10. Chân Dung Người Dùng và Quyết Định Tự Động

Để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa hơn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mua hàng và nhật ký dịch vụ của bạn để tạo ra chân dung gián tiếp. Chúng tôi cam kết không sử dụng dữ liệu của bạn để đưa ra quyết định hoàn toàn tự động.

11. Quyền Thông Tin Cá Nhân và Thực Hiện

11.1 Quyền Thông Tin Cá Nhân Bạn Có

  • Truy Cập: Yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
  • Chính Xác: Yêu cầu sửa thông tin có chứa lỗi hoặc thông tin hết hạn.
  • Đăng Nhập và Hủy: Yêu cầu hủy tài khoản hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn từ hệ thống chúng tôi.

11.2 Thực Hiện Quyền Thông Tin Cá Nhân Bạn Có

Để thực hiện các quyền của mình, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trong Mục 13. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng, trong thời gian phù hợp và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

11.2.1 Xác Nhận Định Danh

Trong quá trình xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh định danh của mình để đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Điều này giúp ngăn chặn trường hợp lạm dụng thông tin cá nhân và đảm bảo rằng chỉ có những người có quyền lợi chính xác mới có thể yêu cầu hoặc thực hiện các thay đổi liên quan đến thông tin của họ.

11.2.2 Thời Gian Phản Hồi

Chúng tôi cam kết đáp ứng yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và trong thời gian phù hợp. Quy trình phản hồi của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn có được sự chấp nhận nhanh chóng về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

11.2.3 Bảo Mật Thông Tin

Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp trong quá trình thực hiện các quyền của mình sẽ được bảo mật và duy trì tính bí mật. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hàng đầu để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ không đúng thông tin.

11.2.4 Thực Hiện Theo Quy Định Pháp Luật

Chúng tôi cam kết tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền lợi và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong các quy định này, chúng tôi sẽ thông báo trước để bạn có thể cập nhật thông tin của mình và đưa ra quyết định có hiệu lực nhất.

12. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và áp dụng ngay khi được đăng.

13. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, hoặc muốn thực hiện quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: timhangdoc.com@gmail.com

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc và trả lời mọi thắc mắc bạn có thể có.


Rất cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng và sự hợp tác của bạn.